Algemene voorwaarden Peggy Pay

Artikel 1 - Definities

1.1. Peggy Pay: In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “Peggy Pay”, als handelsnaam geregistreerd bij de KvK onder nummer: 57846960.

1.2 Licentienemer: De (rechts)persoon met wie Peggy Pay een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Diensten: De door Peggy Pay te verlenen diensten, zoals beschreven op www.peggypay.com, waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van het Systeem via een browser, uitsluitend met het doel de Diensten op te zetten en te onderhouden, en eventueel de hosting van de Diensten.

1.4 Overeenkomst: De Overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Peggy Pay en Licentienemer op grond waarvan Peggy Pay aan Licentienemer Diensten verleent of goederen levert.

1.5 Systeem: Door Peggy Pay beheerde apparatuur, programmatuur (waaronder mede begrepen de programmacode voor het opzetten en onderhouden van de Diensten), schrijfruimte en de Website waarmee zij aan Licentienemer de Diensten verleent.

1.6 Website: De door Licentienemer beheerde Website van Peggy Pay te vinden op www.peggypay.com.

1.7 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Peggy Pay en op alle met Peggy Pay gesloten Overeenkomsten waarbij Peggy Pay goederen en/of Diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Licentienemer levert.

2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Licentienemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Licentienemer gaat deze Overeenkomst aan in de hoedanigheid van bedrijf. Licentienemer kan dus geen beroep doen op het consumentenrecht en geniet geen bescherming zoals het herroepingsrecht.

2.4 Peggy Pay is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden 14 dagen na bekendmaking in werking, of op een andere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.5 Indien Licentienemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen zonder dat Peggy Pay tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. Het betaalde abonnementsgeld zal pro rato worden gerestitueerd.

2.6 Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

2.7 Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Peggy Pay en Licentienemer treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 Alle aanbiedingen van Peggy Pay zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Licentienemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Peggy Pay verstrekte gegevens waarop Peggy Pay zijn aanbieding heeft gebaseerd. 

3.2 De Overeenkomst tussen Peggy Pay en Licentienemer komt tot stand door te klikken op de bestelknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van Peggy Pay. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Licentienemer via telefoon, email of schriftelijk.

3.3 Peggy Pay heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Licentienemer te weigeren.

 

Artikel 4 – Licentie

4.1 Peggy Pay is exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit het Systeem en gerelateerde software.

4.2 Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Licentienemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, overzichten, documentatie en rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Peggy Pay. 

4.3 Peggy Pay verleent aan Licentienemer een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht met betrekking tot de Diensten. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de Overeenkomst slechts gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Licentienemer kan geen aanspraak maken op de in artikel 4.1 genoemde intellectuele eigendomsrechten.

4.4 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.

4.5 Licentienemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten. Licentienemer dient daarmee de Diensten enkel te gebruiken voor zijn eigen bedrijfsactiviteiten. Wanneer Licentienemer de Diensten wil gebruiken voor haar eigen klanten, dient Licentienemer voor elke klant een account aan te maken.

4.6 Licentienemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of materialen verwijderen of wijzigen. 

4.7 Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Peggy Pay steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Licentienemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer zal dergelijke technische voorzieningen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

4.8 Licentienemer zal zich onthouden van het moduleren, aanpassen, doorontwikkelen of reverse engineeren van het intellectueel eigendom

4.9 Peggy Pay is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen. 

4.10 Zonder toestemming van Peggy Pay is het Licentienemer verboden de door Peggy Pay verschafte gebruikersnaam(en) en wachtwoord(en)n aan derden over te dragen.

 

Artikel 5 – Duur gebruikersrecht

5.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten Overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van 1 jaar geldt. 

5.2 De duur van de Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij Licentienemer of Peggy Pay de Overeenkomst opzegt. Licentienemer kan vanuit het account van de Diensten die Peggy Pay levert de Overeenkomst opzeggen. Een strikte opzegtermijn is hiervoor niet van toepassing doch dient Licentienemer voordat de nieuwe Overeenkomst wordt aangegaan.

5.3 Licentienemer kan de Overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij Peggy Pay hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

5.4  Licentienemer zal zich na opzegging of ontbinding van de Overeenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven Diensten.

5.5  Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Licentienemer of een door Licentienemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst. 

5.6 Peggy Pay en Licentienemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen: 

 • indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 
 • Licentienemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; 
 • Licentienemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Peggy Pay haar activiteiten staakt of liquideert.

 

5.7 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: 

 • openstaande betalingen; 
 • intellectuele eigendomsrechten; 
 • aansprakelijkheid.

 

Artikel 6 – Rechten en plichten Peggy Pay

6.1 Peggy Pay spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn. Licentienemer wordt verzocht om Peggy Pay direct per e-mail, chat of contactformulier op de hoogte te stellen mocht het Systeem, de Diensten of de Website een storing bevatten, foutmeldingen geven of functionaliteit uitvallen.

6.2 Peggy Pay zal zich naar beste kunnen inspannen zijn Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Licentienemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten van Peggy Pay worden uitgevoerd op basis van een in- spanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst Licentienemer uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de Overeenkomst is omschreven. 

6.3 Peggy Pay maakt geen exclusieve eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement). Wel zal Licentienemer Peggy Pay steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. Peggy Pay zal zich inspannen om alle Diensten, het Systeem en de Website goed te laten functioneren om te zorgen voor een goede beschikbaarheid. Doch kan Peggy Pay niet verantwoordelijk gehouden worden voor directe of indirecte schade voortvloeiend of als gevolg van storingen, fouten, beschikbaarheid, preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Peggy Pay zijn gelegen.

6.4 Peggy Pay is niet betrokken bij de inhoud van de Diensten van Licentienemer, Peggy Pay is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden producten en Diensten, reclame, en de afhandeling van de verkoop zoals betaling en levering.

6.5 Peggy Pay behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten, het Systeem en de Website. Peggy Pay zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Systeem inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

6.6 Peggy Pay kan de Diensten mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Licentienemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Peggy Pay.

6.7 Peggy Pay verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Licentienemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Peggy Pay. Tenzij Licentienemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Licentienemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.

6.8 Data die wordt gehost door Peggy Pay is opgeslagen binnen de Europese Unie. Peggy Pay spant zich in om (dagelijks) backups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Diensten van Licentienemer, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet. 

 

Artikel 7 – Rechten en plichten Licentienemer

7.1 Licentienemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om via de door haar te verzorgen apparatuur en programmatuur de Diensten te gebruiken zoals bedoeld en omschreven op de Website. Peggy Pay stelt aan Licentienemer op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen software en de overeengekomen gebruikersdocumentatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking, hierna te noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar. De verplichting tot terbeschikkingstelling door Peggy Pay en het gebruiksrecht van Licentienemer strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van Licentienemer strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie worden niet aan Licentienemer ter beschikking gesteld, ook niet indien Licentienemer bereid is daarvoor een financiële vergoeding te betalen.

7.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten. Licentienemer zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven. Licentienemer mag de programmatuur uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken en zulks uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Licentienemer zal de programmatuur niet gebruiken ten behoeve van derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a- Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’.

7.3 Peggy Pay is nimmer verantwoordelijk voor het maken van backups van de gegevens van Licentienemer. Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze maken van backups van eigen gegevens die worden gebruikt voor het opzetten en onderhouden van datgene waarvoor de Diensten zijn bedoeld.

7.4 Licentienemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Licentienemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Licentienemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk via de backoffice van Peggy Pay door te geven.

7.5 Licentienemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Peggy Pay mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Licentienemer bij het gebruik van de Diensten:

 • geen gegevens plaatsen op het Systeem die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;
 • geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden;
 • geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;
 • niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;
 • zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);
 • geen op het Systeem geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;
 • niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;
 • zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn inloggegevens of (een deel van) de Diensten aan derden. Licentienemer zal zijn inloggegevens strikt persoonlijk en geheim houden;
 • alle aanwijzingen van Peggy Pay die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.

 

7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Peggy Pay zich het recht voor haar verplichtingen jegens Licentienemer op te schorten of de Overeenkomst direct zonder voorafgaande aankondiging op te zeggen indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Peggy Pay tot enige schadevergoeding is gehouden.

7.7 Indien een Licentienemer door een derde partij een security check wil laten uitvoeren is dit mogelijk, maar moet het type security check, de verwachte gevolgen, de datum en het tijdstip van deze check afgestemd worden met Peggy Pay. Licentienemer draagt ten allen tijde zelf de kosten van de security check die het wil laten uitvoeren door een derde partij.

7.8 Licentienemer is in voorkomende gevallen verplicht om zijn medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van (sub)domeinen, wijziging van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrators. Het is Licentienemer niet toegestaan om algemene subdomeinen van Peggy Pay te gebruiken zoals: betalen, checkout, afrekenen, boekhouden, etc. Licentienemer dient subdomeinen alleen te benoemen naar de eigen merknaam en/of artikelen.. Peggy Pay is ten allen tijde gerechtigd om, zonder opgaaf van rede, een of meerdere subdomeinen van Licentienemer op te heffen.

7.9 Het is Licentienemer nimmer toegestaan de programmatuur en de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. 

7.10 Licentienemer zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking verlenen aan een door of ten behoeve van Peggy Pay uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. 

7.11 Partijen zijn het er over eens dat de tussen partijen gesloten Overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

7.12 Peggy Pay is niet verplicht tot het onderhoud van de programmatuur en/of het verlenen van ondersteuning aan gebruikers en/of beheerders van de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande Peggy Pay gevraagd wordt onderhoud en/of ondersteuning ten aanzien van de programmatuur te verlenen, kan Peggy Pay verlangen dat Licentienemer daarvoor een separate schriftelijke Overeenkomst aangaat.

 

Artikel 8 – Licentievergoeding en prijzen

8.1 Door Peggy Pay opgegeven of met Peggy Pay overeengekomen licentievergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld. Indien Licentienemer volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts-)personen tegenover Peggy Pay hoofdelijk verbonden tot nakoming van de Overeenkomst. Met betrekking tot de door Peggy Pay verrichte prestaties en de daarvoor door Licentienemer verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van Licentienemer volledig bewijs op, onverminderd het recht van Peggy Pay tot het leveren van tegenbewijs.

8.2 Peggy Pay is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een e-mail aan Licentienemer met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen.

8.3 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Peggy Pay kenbaar gemaakte aanpassing van de prijs, is Licentienemer gerechtigd binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving daarvan de Overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Peggy Pay genoemde datum waarop de prijsaanpassing in werking zou treden. Het betaalde licentiegeld zal pro rato worden gerestitueerd.

8.4 Licentienemer komt, met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen, geen beroep toe op verrekening. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de Diensten.

8.5 Indien Peggy Pay een Dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Licentienemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Peggy Pay geldende regeling.

 

Artikel 9 – Betaling

9.1 De licentievergoeding wordt voorafgaande aan de periode gefactureerd.

9.2 Betaling van de licentievergoeding dient te geschieden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum wanneer geen gebruik wordt gemaakt van een betaalmethode op basis van directe overboeking (iDeal, PayPal, Creditcard etc.).

9.3 Peggy Pay heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

9.4 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt zal Licentienemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, direct in verzuim zijn. Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van Licentienemer onverlet.

9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Peggy Pay, bij gebreke van tijdige betaling, gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Licentienemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.

9.6 Peggy Pay heeft te allen tijde het recht de Diensten uit te schakelen als de betaling van de factuur na meer dan 45 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.

9.7 Licentienemer dient indien hij/zij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Peggy Pay. 

9.8 Voor zover de diensten zien op het aanbieden van een betaalmethode worden deze diensten aangeboden door een betaalprovider, zoals Mollie B.V., en tevens uitgevoerd door de betaalprovider (de zogenaamde ‘Diensten aangeboden door Derden’). Licentienemer verklaart zich hiermee bekend en akkoord.

9.9. In geval van Diensten aangeboden door Derden, zoals bedoeld in lid 8 van dit artikel, gaat Licentienemer bij acceptatie van een aanbod een directe overeenkomst aan met de betreffende derde.

9.10. Ter zake (dergelijke, in het vorige artikellid genoemde) Diensten aangeboden door Derden komt geen Overeenkomst tot stand voor de betaaldienstverlening tussen Peggy Pay en Licentienemer, maar tussen de betreffende Derde en Licentienemer. Peggy Pay is dus geen partij bij de hiervoor bedoelde overeenkomst.

9.11. Peggy Pay is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die Licentienemer lijdt verband houdend met (de uitvoering van) de overeenkomst ter zake Diensten aangeboden door Derden.

 

Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame

10.1 Peggy Pay zal zich naar beste vermogen inspannen fouten, die gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Peggy Pay zijn gemeld, binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering zijn ontvangen. Peggy Pay staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het feitelijk en/of beoogde gebruik. Peggy Pay garandeert evenmin dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Licentienemer is ontwikkeld, anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Peggy Pay volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen. De herstelverplichting vervalt indien Licentienemer zonder schriftelijke toestemming van Peggy Pay wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen.

 • Herstel van fouten geschiedt op een door Peggy Pay te bepalen locatie en wijze. Peggy Pay is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

10.2 Peggy Pay is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

10.3 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op de systemen van Peggy Pay en gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Licentienemer. 

 • Indien Peggy Pay op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Peggy Pay staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is. De door of vanwege Peggy Pay aan Licentienemer verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Licentienemer als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van Licentienemer kenbaar worden gemaakt. Peggy Pay is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen. Licentienemer zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirusprogrammatuur in werking hebben.

10.4 Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt Licentienemer de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Peggy Pay op grond van de garantieregeling. Licentienemer dient de geleverde Diensten meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. In voornoemd geval zal de programmatuur bij de aflevering of, indien een door Peggy Pay uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde geaccepteerd door Licentienemer.

10.5 Indien Licentienemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Licentienemer contact met Peggy Pay opnemen via de contactpagina op de website. Licentienemer krijgt dan binnen 10 werkdagen een inhoudelijke reactie van Peggy Pay. Indien het geschil van Licentienemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

10.6 Het is niet toegestaan om de Overeenkomst tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de contractperiode is het mogelijk om de Overeenkomst, zonder kosten, stop te zetten conform artikel 5.

10.7 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Licentienemer niet op.

10.8 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Licentienemer zal Peggy Pay steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

 

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Indien Peggy Pay bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectueel eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Licentienemer ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Licentienemer, tast dit het recht of de mogelijkheid van Peggy Pay niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectueel eigendom het recht van Peggy Pay aan om, ten behoeve van zichzelf of een derde, ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Licentienemer zijn of worden gedaan.

11.2 Alle rechten van intellectueel eigendom op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Licentienemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, of andere materialen zoals analyses, overzichten, documentatie, rapporten evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Peggy Pay, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Licentienemer verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Licentienemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

11.3 Licentienemer zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijk karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectueel eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

11.4 Ook indien de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Peggy Pay steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waarbij aan Licentienemer (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Licentienemer zal dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

11.5 Licentienemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Peggy Pay van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie. Licentienemer vrijwaart Peggy Pay tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde. 

11.6 Peggy Pay is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk met Licentienemer is overeengekomen.

11.7  Het is Licentienemer niet toegestaan om de Diensten of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.

 

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 De totale aansprakelijkheid van Peggy Pay wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Licentienemer overeengekomen garantieverplichting of vrijwaring, is beperkt tot vergoeding van directe schade. Onder directe schade wordt alleen zaakschade verstaan. Niettegenstaande enige andere bepaling, is de aansprakelijkheid van Peggy Pay jegens Licentienemer uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag voor de duur van de termijn van het abonnement waarin de schade heeft plaatsgevonden. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Peggy Pay voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 1.000 (duizend euro) bedragen.

12.2 De aansprakelijkheid van Peggy Pay voor indirecte schade waaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Licentienemer, schade verband houdende met het gebruik van door Licentienemer aan Peggy Pay voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Licentienemer aan Peggy Pay voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Peggy Pay verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

12.3 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Peggy Pay.

12.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Licentienemer de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Peggy Pay meldt, doch uiterlijk veertien (14) dagen na het ontstaan van de schade. Iedere vordering tot schadevergoeding door Peggy Pay vervalt door het niet tijdig melden van de schade danwel door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Licentienemer vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

12.5 Licentienemer vrijwaart Peggy Pay voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Licentienemer aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Peggy Pay geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Licentienemer bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

12.6 Het bepaalde in dit artikel, evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze Algemene Voorwaarden, gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Peggy Pay zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

12.7 Tekortkomingen in enigerlei vorm in de dienstverlening van derden, zoals onze externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van Peggy Pay, zijn niet aan Peggy Pay toerekenbaar en Peggy Pay is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door deze tekortkomingen.

 

Artikel 13 – Termijnen

13.1. Peggy Pay spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door Peggy Pay genoemde of tussen partijen overeengekomen data, gelden steeds als streefdata, binden Peggy Pay niet en hebben steeds een indicatief karakter.

13.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Peggy Pay en Licentienemer in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

13.3 In alle gevallen - derhalve ook indien partijen een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Peggy Pay wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Licentienemer Peggy Pay schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij Licentienemer Peggy Pay een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en deze redelijke termijn is verstreken. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Peggy Pay in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

13.4 Indien is overeengekomen dat de nakoming van de overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaatsvinden, is Peggy Pay gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat Licentienemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

13.5 Peggy Pay is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen, of indien Licentienemer zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Licentienemer nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

 

Artikel 14 – Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst 

14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Licentienemer en alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverstrekking door Licentienemer of een door Licentienemer in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

14.2 Indien Licentienemer op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. 

14.3 Bedragen die Peggy Pay vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Peggy Pay ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

14.4 Indien een Overeenkomst, welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Peggy Pay zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

14.5 Licentienemer is niet gerechtigd een Overeenkomst van opdracht, welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

14.6 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Peggy Pay kan de Overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Licentienemer direct of indirect wijzigt. Peggy Pay is wegens de beëindiging als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval Licentienemer onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van Licentienemer tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur en dergelijke alsmede het recht van Licentienemer tot toegang en/of gebruik van de Diensten van Peggy Pay, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Peggy Pay vereist is.

 

Artikel 15 – Overmacht

15.1 Peggy Pay is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

 • een tekortkoming van externe (hosting) providers, data opslag of telecommunicatiediensten en andere toeleveranciers van Peggy Pay;
 • onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen;
 • belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur;
 • werkstakingen;
 • brand;
 • ongeval of ziekte (van personeel);
 • Denial of Services (DoS) aanvallen;
 • door Peggy Pay onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Peggy Pay afhankelijk is;
 • algemene vervoersproblemen;
 • epidemie of pandemie;
 • overmacht van toeleveranciers van Peggy Pay;
 • overheidsmaatregelen.

 

15.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Licentienemer het recht om de Overeenkomst op te zeggen zonder dat Peggy Pay tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn

15.3 Indien Peggy Pay door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de Overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De Licentienemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.

 

Artikel 16 – Advisering

16.1 Alle door Peggy Pay gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Peggy Pay verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Peggy Pay te leveren Diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Peggy Pay verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Peggy Pay verleent daarbij geen enkele garantie.

16.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Peggy Pay is Peggy Pay niet aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Peggy Pay tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Peggy Pay.

 

Artikel 17 – Privacy

17.1 Peggy Pay respecteert de privacy van Licentienemer. Peggy Pay zal de persoonsgegevens van Licentienemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van Peggy Pay is in te zien. De privacyverklaring maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. Licentienemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.

17.2 Peggy Pay is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwerking van persoonsgegevens van derden zoals een externe partij.

17.3 Indien dit voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, zal Licentienemer Peggy Pay desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop Licentienemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

17.4 Licentienemer vrijwaart Peggy Pay voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Licentienemer wordt gehouden of waarvoor Licentienemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is.

17.5 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van de Diensten van Peggy Pay door Licentienemer worden verwerkt, ligt volledig bij Licentienemer. Licentienemer staat er tegenover Peggy Pay voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Licentienemer vrijwaart Peggy Pay tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 

Artikel 18 – Toepasselijk recht

18.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.2 De rechter te Friesland is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst tussen partijen.

18.3 Licentienemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Peggy Pay aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Licentienemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Peggy Pay is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Licentienemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.

18.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst aangepast op: 19 februari 2021